Darmowa dostawa od 600zł

Darmowa dostawa od 600zł

Darmowa dostawa od 600zł

Potrzebujesz pomocy?

Potrzebujesz pomocy?

0,00 zł 0

Zawartość koszyka

Do darmowej dostawy: 600 zł

Koszt dostawy:
suma: 0,00 zł
Przejdź do podsumowania
Zwroty i reklamacje

 

REGULAMIN REKLAMACJI i ZWROTÓW

Niniejszy regulamin określa zasady dotyczące odstąpienia od umowy oraz składanie i rozpatrywania reklamacji w firmie SEK Anna Słowik ul. Trwała 7, 53-335 Wrocław

§1

Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta.

1. Konsument to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Konsument może w terminie 3 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, za wyjątkiem kosztów związanych z kosztami innymi niż najtańszy zwykły koszt dostarczenia towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru Sprzedawcy.

3. W razie odstąpienia od umowy, mowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba, ze Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy.

5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać listem poleconym na adres: SEK Anna Słowik ul. Trwała 7, 53-335 Wrocław, lub poprzez zgłoszenie za pomocą formularza reklamacyjnego.

7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. W przypadku wysłania przez firmę SEK Anna Słowik niekompletnego albo niezgodnego z zamówieniem towaru, koszty transportu ponosi SEK Anna Słowik

9. Zwrot ewentualnej przedpłaty zostaje uiszczony w przeciągu 14 dni od momentu przyjęcia towaru w Sklepie Internetowym SEK Anna Słowik. Zwrot pieniędzy za towar odbywa się przelewem na konto Klienta, po potwierdzeniu danych z zamówienia.

10. SEK Anna Słowik nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty. SEK Anna Słowik nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

11. Konsument ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie SEK CENTRUM zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.

12. Konsument, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Kurier ma obowiązek pojawić się w miejscu dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania i kompletu oryginalnych oznakowań reklamowanego towaru.

13. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, na życzenie Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e). w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f). w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g). w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

h). zawartej w drodze aukcji publicznej;

14. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziesz: tutaj.

§2

Reklamacje i zwroty towarów / Reklamacje usług

1. W celu zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru (określanego dalej w regulaminie jako Zgłoszenie) lub dokonania jego zwrotu, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy zaznaczając pole „Reklamuję Towar” i wysłać go, dołączając opis roszczenia. Formularz dostępny jest poniżej regulaminu

2. W celu reklamacji usługi (szkolenia) Klient zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy, wybierając odpowiednią kategorię zgłoszenia reklamacyjnego, zaznaczając pole „Reklamuję szkolenie”.

3. Formularz, opisany w punkcie 1., jest preferowanym sposobem komunikacji pomiędzy Klientem ,a SEK Anna Słowik, w celu skutecznego rozpatrzenia Zgłoszenia sprawy. Zgłoszenia, które są składane w inny sposób niż podano w punkcie 1. lub nie zawierają wszystkich wymaganych informacji, mogą pozostać nierozpatrzone w terminie określonym w punkcie 6.

4. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego, na wskazany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana informacja potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

5. O sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub/i telefonicznie, na podany w zgłoszeniu numer telefonu / adres e-mail.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ujętych w punktach 7. i 8., SEK Anna Słowik rozpatruje zgłoszoną sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zgłoszenia.

7. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych SEK Anna Słowik lub gdy istnieje konieczność:

a) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich,

b) uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów,

c) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych,

d) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego, powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia.

8. Klient jest informowany, przed upływem 14-dniowego terminu rozpatrywania sprawy, o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, a także o aspektach, które mają zostać ustalone podczas wydłużonego terminu.

9. Reklamacjom nie podlegają:

a) towary z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji towaru),

b) puste/zużyte (z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską).

10. Reklamacje jakościowe należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru lub od dnia uzyskania przez Klienta informacji o zdarzeniu.

11. Reklamacje ilościowe (niezgodność ilości produktów w przesyłce, uszkodzenia produktów w transporcie) należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż w terminie do 5 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki.Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest przysłanie (załączenie w formularzu reklamacyjnym w formie skanu lub wysłanie mailowo na adres kontakt@sekcentrum.pl ) protokołu szkody, wystawionego przez firmę kurierską. Protokół taki można spisać do 7 dni po odebraniu przesyłki, kontaktując się z przewoźnikiem

12. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwrotom nie podlegają :

a) towary zgłaszane przez Klienta później niż 5 dni od momentu otrzymania przesyłki,

b) zakupione w promocji,

c) zużyte,

d) puste,

e) dostarczane w nieoryginalnym lub uszkodzonym opakowaniu,

f) kosmetyki produkowane na życzenie Klienta,

g) urządzenia elektroniczne,

13. Klient ponosi koszty logistyczne zwrotu zakupionego towaru. Preferowaną formą nadawczą jest przesyłka kurierska. Za zagubione/niedostarczone przesyłki reklamacyjne SEK Anna Słowik nie odpowiada.

14. W przypadku Klientów będących konsumentami, reklamacje i zwroty towarów następują na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

15. Klient zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w punkcie 6., w terminie do 7 dni kalendarzowych, od momentu wysłania prośby przez pracownika firmy SEK Anna Słowik.

16. Brak informacji zwrotnej w terminie określonym w punkcie 15 może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia, określonego w punkcie 6., lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.

17. przypadku odsyłania reklamowanego/zwracanego towaru, przesyłkę należy zaadresować i wysłać na adres SEK CENTRUM ul. Trwała 7, 53-335 z dopiskiem „REKLAMACJA”.

18. Reklamowany lub zwracany przez Klienta towar powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi, dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.

19. Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

20. Kupujący, który nie jest osobą fizyczną, dokonuje czynności prawnej, związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, o której stanowi art. 556 kodeksu cywilnego. Poprzez dokonanie zakupu, Kupujący wyraża zgodę na powyższe ograniczenie.

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny.

22. Reklamacje i zwroty produktów zakupionych bez oryginalnego paragonu/faktury nie będą uznawane.


FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ ZWROTU

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl